OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Článek I.

Úvodní ustanovení

Provozovatelem je společnost Gotana s.r.o., 95843 Nedanovce 301, IČO: 46279491.

Kontaktní údaje provozovatele jsou: poštovní adresa Gotana s.r.o., Duklianska 1379/19 085 01 Bardejov, Slovensko nebo emailová adresa gotanasro@gmail.com.

Provozovatel zodpovědá za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR)

Provozovatel přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Provozovatel neurčuje odpovědnou osobu.

Provozovatel nezamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

"Osobní údaje" veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "dotčená osoba"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální , ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby

 

Článek II.

Účely zpracování, právní základy zpracování, kategorie dotčených osob, doba uchovávání OÚ, příjemci OÚ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou firmy Reckon s.r.o. (Pro účely zpracování fakturačních dat), firma GLS GROUP s.r.o. (Kurýrní společnost), Slovenská pošta (kurýrní společnost), Websupport (serverová společnost).

Při poskytování osobních údajů, které jsou zákonnou nebo smluvní požadavkem je dotyčná osoba povinna poskytnout tyto osobní údaje. Bez poskytnutí osobních údajů není možné vyřízení objednávky.

E-mail marketing

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovou marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že na konci obchodního oznámení (e-mailu) potvrdíte zrušení odběru.

 

Článek III

Práva dotčené osoby

Práva dotyčné osoby vymezuje kapitola 3 GDPR.

Jde o právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracovávací nebo práva namítat proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Stížnost je možno podat u dozorového orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.

Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě písemného souhlasu, dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Informace ohledně ochrany osobních údajů, jakož i kvůli uplatnění vašich práv jako subjektu údajů nás prosím kontaktujte:


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 11.5.2018